Sąd  Najwyższy   wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych  w wyroku  z  dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17). Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd przyjął, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy […]

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów frankowychCzytaj więcej

W dniu 27 lutego br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 30/18, podjął uchwałę następującej treści: Artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia […]

Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipotekąCzytaj więcej