W dniu 25 września 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą terminu początkowego wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim – w sytuacji, gdy […]

TK: Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychCzytaj więcej

Dziecko pobierające rentę rodzinną nie traci prawa do tego świadczenia z dniem ukończenia 25 roku życia, jeśli w tej dacie odbywa naukę na ostatnim roku studiów podyplomowych. W dniu 25 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia […]

Studia podyplomowe są podstawą przedłużenia prawa do renty rodzinnejCzytaj więcej

Pytanie prawne do SN – I KZP 3/19 Jak należy rozumieć przesłankę konieczności przeprowadzenia na nowo przewodu w całości, o której mowa w art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k., jako o warunku uchylenia wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, a w szczególności: 1) czy oznacza ona konieczność powtórnego […]

Sąd Najwyższy o powodach orzeczenia kasatoryjnego przez sąd odwoławczy (art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k.)Czytaj więcej

Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępniło wykazu podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Jakie informacje zawiera biała lista podatników VAT: Nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany, Potwierdzenie statusu kontrahent czy jest czynnym podatnikiem VAT, […]

Wykazu podatników VATCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dniu 2 września 2019 r. w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 99/18, podjął uchwałę następującej treści: Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) […]

Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za ekspertyzę niezbędną do efektywnego dochodzenia odszkodowaniaCzytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r sygn. akt K 3/16 w sprawie maksymalnego czasu trwania tymczasowego aresztu oraz zasad jego przedłużania orzekł: Art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.) w zakresie, w jakim nie […]

TK: Tymczasowe aresztowanie – maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowaniaCzytaj więcej

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 r. wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2014 r. postanawił odmówić […]

Pozostawanie w ustrojowej rozdzielności majątkowej nie dotyczy odpowiedzialności za koszty sądoweCzytaj więcej

W dniu 27 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy  w składzie trzech sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie w sprawie o sygn. ICSK 32/18 podjął uchwałę następującej treści: Nie powinno być sporne, że wprawdzie kierowca samochodu ciężarowego poruszał się z nadmierną prędkością, co uniemożliwiło mu odpowiednie wyhamowanie pojazdu, to jednak gdyby nie […]

Wymuszający pierwszeństwo zawsze winnyCzytaj więcej

Sąd  Najwyższy   wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych  w wyroku  z  dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17). Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd przyjął, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy […]

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów frankowychCzytaj więcej

W dniu 27 lutego br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 30/18, podjął uchwałę następującej treści: Artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia […]

Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipotekąCzytaj więcej