Prawo karne

  • Obrona w sprawach: karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, nieletnich
    (zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym).
  • Reprezentacja osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
  • Pełnienie funkcji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
  • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.
  • Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym.
  • Sporządzanie wniosków o: odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie wykonania kary i inne.