Regulamin świadczeń usług drogą elektroniczną

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny jest pod adresem: https://marcinpikul.pl.
 2. Mediator – Marcin Pikul, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Marcin Pikul, ul. Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz,
  NIP: 8732705684, REGON: 386288217.
 3. Mediacja online – usługa mediacji na odległość świadczona za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
 4. Stroną postępowania mediacyjnego może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa przyznają jej zdolność sądową.
 5. Umowa o mediacje online – umowa starannego działania jaką strony i mediator podpisują po zaakceptowaniu przez strony regulaminu oraz wyceny mediacje online.
 6. Wniosek o mediacje online – formalny dokument wypełniany przez jedną ze stron, na podstawie którego mediator rozpoczyna organizację mediacji online i przygotowuje umowę o mediację online.
 7. Platforma ClickMeeting – ClickMeeting sp. z.o.o. ul. Arkońskiej 6/A4, 08-387 Gdańsk – wykorzystana w celu przeprowadzenia postępowania mediacji online dostępna pod adresem https://clickmeeting.com/pl.
 8. Protokół z przebiegu mediacji – dokument sporządzony z przebiegu posiedzenia mediacyjnego przez mediatora prowadzącego mediacje online.
 9. Ugoda mediacyjna – dokument w którym strony składają oświadczenie woli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie przez to czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

II. Postanowienia ogólne

 1. Przez postępowanie mediacyjne online należy rozumieć dobrowolne i poufne postępowanie z udziałem niezależnej, bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora, który pomaga znajdującym się w sporze stronom w osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody przed mediatorem.
 2. Przedmiotem postępowania mediacje online mogą być wszelkie spory, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

III. Koszty postępowania mediacyjnego

 1. Wycena usługi mediacja online następuje po otrzymaniu przez mediatora pełnej informacji o wartości przedmiotu sporu w rozmowie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty.
 2. Wynagrodzenie za realizację usługi stanowi wartość wyceny, na jaką strony wyraziły zgodę akceptując i podpisując umowę o mediacja online.

IV. Proces mediacji

 1. Rozpoczęcie organizacji procesu mediacji online następuje po przesłaniu przez stronę wypełnionego wniosku o mediację.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi mediacje online następuje po podpisaniu przez strony umowy o mediacja online.
 3. Strony wyrażają zgodę, aby rozpoczęcie procesu mediacje online nastąpiło niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Stroną przyjmują do wiadomości, że nie przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, ponieważ rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Mediacje online będą odbywać się za pośrednictwem platformy ClickMeeting, poczty elektronicznej oraz telefonu, w terminach uzgodnionych ze stronami.
 6. Jedno spotkanie mediacja online będzie trwało nie dłużej niż 2 godziny zegarowe.

V. Zakończenie mediacji

 1. Postępowanie mediacyjne kończy:
  a) podpisanie ugody mediacyjnej albo porozumienia mediacyjnego,
  b) pisemne zawiadomienie mediatora na jego przez strony sporu lub jedną z nich o podjętej decyzji o niekontynuowaniu mediacji,
  c) upływ terminu do przeprowadzenia mediacji, chyba że strony złożyły wniosek o jej kontynuowanie.
 2. Wynikiem mediacji online będzie sporządza protokół zawierający w szczególności:
  a) imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron,
  b) imię i nazwisko oraz adres mediatora,
  c) miejsce i czas mediacji,
  d) wynik mediacji,
  e) podpis mediatora.
 3. W przypadku zawarcia przez strony ugody mediacyjnej lub porozumienia mediacyjnego, zamieszcza się informację o tym w protokole. Ugodę mediacyjną lub porozumienie mediacyjne dołącza się do protokołu wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem
  o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony.
 4. W razie skierowania sprawy do mediacji przez sąd albo inny organ, mediator składa protokół w sądzie lub innym organie rozpoznającym sprawę.
 5. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody, mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy.

VI. Mediator

 1. Mediator zobowiązuje się do starannego i zgodnego  ze sztuką  prowadzenia mediacji online.
 2. Mediator zapewnia bezpłatny dostęp do platformy internetowej ClickMeeting.
 3. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny wynik mediacja online oraz nie może gwarantować, że mediacja online zakończy się ugodą.

VII. Płatności

 1. Wynagrodzenie wpłacane jest na rachunek bankowy wskazany w umowie o mediacja online w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku za mediacja online.
 2. Strony zobowiązują się pokrycia koszty mediacja online niezależnie od jej wyniku bez względu na to czy strony dojdą do porozumienia czy nie.

VIII. Zasady rozpatrywania reklamacji

 1. Strony mogą dokonać reklamacji w zakresie wykonania mediacja online, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres: adwokat@marcinpikul.pl.
 2. Reklamacja winna zawierać następujące dane:
  a) dane identyfikacyjne strony,
  b) wskazanie daty wykonania usługi,
  c) zarzuty dotyczące wykonania usługi z uzasadnieniem,
  d) oczekiwania lub propozycje strony co do sposobu załatwienia reklamacji.
 3. Mediator rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

IX. Odpowiedzialność

 1. Mediator wykonujący czynności w toku postępowania mediacyjnego, odpowiedzialny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone stronom jedynie w przypadku
  jej wyrządzenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Mediator jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez strony w związku z przeprowadzonych mediacji online.
 2. Dane osobowe stron zbierane są w celu Umowy o mediacje online.
 3. Dane osobowe stron przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

XI. Postanowienia końcowe

 1. Dokumenty związane z prowadzeniem mediacji, w szczególności wniosek i protokół, przechowuje się przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono mediacje online.
 2. Usługi mediacji online nie są objęte prawem do gwarancji.
 3. Wszelkie spory pomiędzy mediatorem a stronami, związane lub wynikające ze świadczonych usług, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji lub arbitrażu.
  W razie niemożności polubownego zakończenia sporu właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy w Nowy Sączu, przy czym strony w pierwszej kolejności skorzystają z polubownych metod rozwiązywania sporów: arbitrażu i mediacji.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 31 lipca 2020 r.