Nawet krótki okres nękania bywa mobbingiem

Intensyfikacja negatywnych zachowań mobbingowych skłania do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia. Nie można mówić o mobbingu w przypadku podejmowanych przez pracodawcę działań, które nie mają na celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji prawidłowej organizacji pracy.
Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn.  akt. III PK 6/18.