W apelacji można zmienić umowę kredytową, jeśli zawiera niedozwolone klauzule

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy pochylił się nad kwestią prawną czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości – umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego – w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 (1) k.c., może w świetle art. 321 § 1 k.p.c. orzec, iż tylko określone postanowienia umowy (a nie cała umowa) są bezskuteczne lub nieważne?


Sądu Najwyższego podjął uchwałę o następującej treści:

“Żądanie unieważnienia wzorca umowy nie jest tożsame z żądaniem unieważnienia całej umowy według art. 58 kc – orzekł w uchwale trzech sędziów Sąd Najwyższy, rozpoznając pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach szwajcarskich, a wypłaconych w złotówkach. SN stwierdził, że kredytobiorca może wnosić o taką zmianę. A sąd II instancji może unieważnić umowę”.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2020 r. sygn. akt III CZP 87/19