Prawo karne wykonawcze

  • obrona skazanych w postępowaniu karno wykonawczym,
  • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • sporządzanie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • sporządzanie wniosku o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • sporządzanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienia skazanego z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
  • sporządzanie wniosku o umorzeniu kary grzywny,
  • sporządzenie wniosku o rozłożenie na raty grzywny.