Wyrokiem z 26 stycznia 2023 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powódki (osoby fizycznej) żądającej od pozwanej spółki prawa handlowego zapłaty wynagrodzenia prowizyjnego należnego powódce na podstawie umowy współpracy. Strony zastrzegły w kontrakcie, że wszelkie zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Spór powstał na tle tego, czy w sytuacji niezachowania tej […]

Zmiana umowy, w której zastrzeżono formę szczególną dla wprowadzania zmianCzytaj więcej

Wyrokiem z 8 grudnia 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powoda w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Spór koncentrował się wokół kwestii, czy prawo własności nieruchomości, nabytej przez pozwaną w trakcie małżeństwa z powodem, weszło do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego pozwanej. Sąd drugiej instancji ocenił, że […]

Zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej dotyczącej majątku podopiecznego a majątkowe stosunki małżeńskie kontrahentaCzytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2022 r.,  sygn. akt II CSKP 505/22, wydany w sprawie z powództwa przedsiębiorcy (spółki akcyjnej) przeciwko Skarbowi Państwa, Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 442 § 1 zd. 1 k.c. oraz art. 4421 § 1 zd. 1 k.c.  w pierwotnym brzmieniu i w konsekwencji uwzględnił skargę kasacyjną powoda. Sprawa dotyczyła […]

Początek biegu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (art. 442[1] § 1 k.c.) w stanie prawnym przed 27.06.2017 r.Czytaj więcej

Zagadnienie prawne: „Czy roszczenie przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi o zapłatę, którego termin przedawnienia nie krótszy niż dwa lata rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem 9 lipca 2018 r. – ulega przedawnieniu ostatniego dnia roku kalendarzowego zgodnie z brzmieniem art. 118 zd. 2 kodeksu cywilnego wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o […]

Przychylna uchwała Sądu Najwyższego dla przedsiębiorcy w sprawie przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentowiCzytaj więcej

Sąd Najwyższy, postanowieniem z 30 marca 2022 r., I NSNc 247/21 oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego opartą na rażącym naruszeniu prawa materialnego. Prokurator Generalny zaskarżył prawomocny wyrok zaoczny, na mocy którego doszło do zasądzenia nadmiernych odsetek od pożyczki zawartej pomiędzy osobami fizycznymi. Sąd Rejonowy wydając zaskarżony wyrok zaoczny nie uwzględnił bowiem obowiązujących w dacie wydania […]

Rażące naruszenie prawa nie wystarczy, aby uchylić prawomocny wyrok w ramach kontroli nadzwyczajnejCzytaj więcej

W dniu 21 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy rozważył zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Rejonowy w Gliwicach (III CZP 10/22, dawn. III CZP 95/20) dotyczące właściwości sądu do rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały przyjmując, że uprawnienie do przedstawienia zagadnienia prawnego […]

Właściwość sądu do rozpoznania zażalenia w postępowaniu cywilnym – art. 394 [1b] k.p.c.Czytaj więcej

Sąd Nawyższy rozpoznawał zagadnienie prawne Opolskiego Sądu: “Czy sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają za szkodę wyrządzoną zarządcy drogi a polegającą na zanieczyszczeniu jezdni płynami silnikowymi?”. Sądu Nawyższego w dniu 20 stycznia 2022 r. podiął […]

Kto zapłaci za sprzątanie po kolizji?Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2022 r. likwidacji ulegnie pięć dotychczas funkcjonujących w Izbie Cywilnej wydziałów, a na ich miejsce utworzone zostaną następujące trzy nowe wydziały pierwszy – dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną (repertorium CSK) oraz dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (repertorium CNP); drugi – dla spraw, w których skargę kasacyjną przyjęto do […]

Reorganizacja w Izbie Cywilnej Sądu NajwyższegoCzytaj więcej

Czy prawo do obrony, określone w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 6 k.p.k. dopuszcza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1a k.k. przesłuchiwanego w charakterze świadka sprawcy czynu zabronionego, który w obawie przed grożącą mu odpowiedzialnością karną złożył fałszywe zeznanie? Uchwała składu 7 sędziów […]

Świadek składający fałszywe zeznania w obawie przed odpowiedzialnością karną nie popełnia przestępstwaCzytaj więcej

Czy przepis art. 106a ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz. U. nr 140 poz. 939 ze zm.) – musi być interpretowany w sposób ścisły, przy uwzględnieniu przedstawionych właściwości dowodów rzeczowych oraz przy założeniu gwarancyjnej funkcji tego przepisu? – a co za tym idzie, czy trzymiesięczny okres blokady rachunku, o […]

​Zgromadzone na rachunku bankowym środki nie są dowodem rzeczowymCzytaj więcej