Postanowieniem z 16 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną uczestnika w sprawie o podział majątku wspólnego prowadzonej z wniosku byłej małżonki skarżącego, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji. Na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym sporna pozostawała kwestia ustalenia nierównych udziałów uczestników w majątku wspólnym. Majątek ten w przeważającej […]

Orzekanie o nierównych udziałach w majątku wspólnym małżonkówCzytaj więcej

Postanowieniem z 30 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy uwzględnił zażalenie uczestniczki na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach odrzucające skargę kasacyjną uczestniczki od postanowienia Sądu drugiej instancji wydanego w sprawie o umieszczenie skarżącej w szpitalu w trybie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.Dla oceny zasadności zażalenia kluczowe […]

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu dla osoby wykonującej zawód prawniczyCzytaj więcej

Pytanie prawne: Czy wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie wywołuje skutek w postacie rozpoczęcia biegu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku, dla spadkobierców nieznanych z miejsca pobytu, a w razie odpowiedzi negatywnej, od kiedy należy liczyć termin określony art. 1015 § 1 k.c do złożenia przez kuratora oświadczenie o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku? Uchwała Sądu Najwyższego […]

Od kiedy biegnie termin na przyjęcie lub odrzucenie spadkuCzytaj więcej

„Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871 § 1 k.p.c. podlegają zwrotowi bez wezwania do usunięcia braków (art. 130 § 5 k.p.c.), zaś środki zaskarżenia, w tym skarga kasacyjna i zażalenie, podlegają odrzuceniu – na zasadach ogólnych i również bez wdrażania procedury naprawczej-jako niedopuszczalne, na podstawie art. 3986 § 2 i 3 lub – w […]

Konsekwencje niedostosowania się do przymusu adwokacko-radcowskiegoCzytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu  niejawnym rozpoznawał w dniu 4 lipca 2023 r., skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, ze zm.), w brzmieniu ukształtowanym […]

Odmowa zwrócenia prawa jazdy obejmującego kategorie uprzednio posiadane, a nieobjęte orzeczonym środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznychCzytaj więcej

Wyrokiem z 26 stycznia 2023 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powódki (osoby fizycznej) żądającej od pozwanej spółki prawa handlowego zapłaty wynagrodzenia prowizyjnego należnego powódce na podstawie umowy współpracy. Strony zastrzegły w kontrakcie, że wszelkie zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Spór powstał na tle tego, czy w sytuacji niezachowania tej […]

Zmiana umowy, w której zastrzeżono formę szczególną dla wprowadzania zmianCzytaj więcej

Wyrokiem z 8 grudnia 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powoda w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Spór koncentrował się wokół kwestii, czy prawo własności nieruchomości, nabytej przez pozwaną w trakcie małżeństwa z powodem, weszło do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego pozwanej. Sąd drugiej instancji ocenił, że […]

Zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej dotyczącej majątku podopiecznego a majątkowe stosunki małżeńskie kontrahentaCzytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2022 r.,  sygn. akt II CSKP 505/22, wydany w sprawie z powództwa przedsiębiorcy (spółki akcyjnej) przeciwko Skarbowi Państwa, Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 442 § 1 zd. 1 k.c. oraz art. 4421 § 1 zd. 1 k.c.  w pierwotnym brzmieniu i w konsekwencji uwzględnił skargę kasacyjną powoda. Sprawa dotyczyła […]

Początek biegu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (art. 442[1] § 1 k.c.) w stanie prawnym przed 27.06.2017 r.Czytaj więcej

Zagadnienie prawne: „Czy roszczenie przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi o zapłatę, którego termin przedawnienia nie krótszy niż dwa lata rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem 9 lipca 2018 r. – ulega przedawnieniu ostatniego dnia roku kalendarzowego zgodnie z brzmieniem art. 118 zd. 2 kodeksu cywilnego wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o […]

Przychylna uchwała Sądu Najwyższego dla przedsiębiorcy w sprawie przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentowiCzytaj więcej

Sąd Najwyższy, postanowieniem z 30 marca 2022 r., I NSNc 247/21 oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego opartą na rażącym naruszeniu prawa materialnego. Prokurator Generalny zaskarżył prawomocny wyrok zaoczny, na mocy którego doszło do zasądzenia nadmiernych odsetek od pożyczki zawartej pomiędzy osobami fizycznymi. Sąd Rejonowy wydając zaskarżony wyrok zaoczny nie uwzględnił bowiem obowiązujących w dacie wydania […]

Rażące naruszenie prawa nie wystarczy, aby uchylić prawomocny wyrok w ramach kontroli nadzwyczajnejCzytaj więcej