Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 listopada 2020 r. wypowiedział się: I. Czy zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji złożone przez profesjonalnego pełnomocnika skierowane do niewłaściwego sądu powinno podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, iż profesjonalny pełnomocnik dokonał doboru niewłaściwego środka zaskarżenia?II. w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, czy postanowienie o odrzuceniu zażalenia powinień […]

SN: Czy zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji złożone przez profesjonalnego pełnomocnika skierowane do niewłaściwego sądu powinno podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, iż profesjonalny pełnomocnik dokonał doboru niewłaściwego środka zaskarżenia?Czytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 października 2020 r. wypowiedział się: Czy sprawa z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych jest sprawą z zakresu prawa pracy, dla której rozpoznania stosownie do art. 18 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jt.: Dz. U. z 2019 r., […]

SN: Czy sprawa z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych jest sprawą z zakresu prawa pracyCzytaj więcej

Po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 grudnia 2020 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, czy art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 […]

TK: opłaty za egzekucje nie mogą zależeć od komornikaCzytaj więcej

Przy oczenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, lecz to jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie zdarzenie stanowiące podstawę tego żądania:   ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego, nie może być dokonana według miary indywidualnej wrażliwości osoby, która czuje się dotknięta zachowaniem innej osoby. Wyrok Sądu […]

SN: Czy doszło do naruszenia dóbr osobistychCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dniu 29 października 2020 r.  rozpatrywał zagadnienie prawne:Czy przy ustalaniu prawa do rekompensaty na podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1924) należy z okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wymaganym wymiarze co najmniej 15 lat wyłączyć […]

SN: Do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach nie uwzględnia się świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaCzytaj więcej

W dniu 16 października 2020 r. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej, postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego następujące zagadnienia prawne: 1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie […]

SN: Nielegalne wydłużenie terminów przedawnienia poprzez wezwanie do ugodyCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 października 2020 r. wypowiedział się : czy w sprawie o uchylenie skonkretyzowanego obowiązku alimentacyjnego z powództwa rodzica, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego przejął wykonywanie pieczy nad małoletnim dzieckiem, występującym w charakterze strony pozwanej, małoletni wierzyciel alimentacyjny winien być reprezentowany przez rodzica, który dotychczas wykonywał pieczę nad […]

SN: Kurator reprezentuje dziecko w sporze o alimentyCzytaj więcej

Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2020 r. podjął uchwałę zgodnie z którą: Wniesienie przez stronę pisma procesowego, „z którego treści wynika, że strona nie zgadza się z rozstrzygającym sprawę co do istoty orzeczeniem”, gdy w świetle okoliczności sprawy nie ma pewności, czy stanowi ono apelację czy też wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, skutkuje […]

SN: Trzeba zapytać stronę o cel pisma i pouczyćCzytaj więcej

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy pochylił się nad kwestią prawną czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości – umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego – w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia […]

SN: W apelacji można zmienić umowę kredytową, jeśli zawiera niedozwolone klauzuleCzytaj więcej

Sądu Najwyższego w dnia 11 września 2020 r. wypowiedział się w sprawie: Czy odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należne leasingobiorcy pojazdu, który zlecił wykonanie naprawy powypadkowej, a któremu przysługuje na podstawie art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., […]

SN: Podatek VAT może być elementem odszkodowania, jeśli leasingobiorca faktycznie poniósł koszt naprawy uszkodzenia pojazduCzytaj więcej