Wyrok Sąd Najwyższy z dnia 26 października 2006 r. sygn. akt  I CSK 119/16 „Jest bowiem oczywiste, że przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie roszczenia może dotyczyć wyłącznie roszczenia nieprzedawnionego. Zatem uznanie, które nastąpiło po przedawnieniu roszczenia, nie mogło(…) przerwać biegu terminu przedawnienia.”

Uznanie długu po przedawnieniu roszczeńCzytaj więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 03 kwietnia 1970 r., sygn. III CZP 18/70: “Wierzytelność z tytułu nakładów dokonanych przez małżonków na rzecz należącą do osoby trzeciej jest objęta, jako składnik majątku wspólnego, postępowaniem o podział tego majątku.”   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1973 r. , sygn. III CZP 65/73:  “Jeżeli w skład […]

Podział majątku wierzytelności i nakładów byłych małżonkówCzytaj więcej

W dniu 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna po rozpoznaniu skargi kasacyjnej w sprawie II CSKP 104/21 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd uznał, że każde zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością powodującą przerwę biegu przedawnieni (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.). Kwalifikacja określonej czynności […]

Każde wezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia, bez względu na celCzytaj więcej

W dniu 1 lipca 2021 r., po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Rejonowy w Koninie: „Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019  r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2019 poz. 1469 (…), odrzucenie zażalenia na postanowienie rozpoznawane w ramach tzw. zażalenia poziomego, […]

Skład właściwy dla odrzucenia “zażalenia poziomego”Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 czerwca 2021 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie, czy art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, […]

Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwaCzytaj więcej

W dniu 28 maja 2021  r. Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 26/20, podjął uchwałę w sprawie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego. “Podejmując uchwałę Sąd Najwyższy uznał, że art. 39822 § 2 k.p.c., który reguluje termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego, można prawidłowo interpretować tylko […]

Termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowegoCzytaj więcej

Zastąpienie pracownika innym kandydatem(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 października 1996, sygn. I PRN 69/96):“Pracodawca w sposób zasadny wypowiada umowę o pracę pracownikowi samodzielnie organizującemu wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych, jeżeli pracownik ten nie osiąga wyników porównywalnych z innymi pracownikami. Obojętnie jest czy spowodowane to zostało niestarannym wykonywaniem obowiązków pracownika czy przyczynami obiektywnymi, leżącymi po stronie pracownika”. “Pracodawca […]

Zastąpienie pracownika innym kandydatemCzytaj więcej

W dniu 1 marca 2021 r. Sąd Najwyższy – Izba Karna po rozpoznaniu kasacji w sprawie o  przestępstwo ocenione przez środki masowego przekazu jako „napad stulecia” dokonał wykładni pojęcia ujawnienia informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia, którym posługuje się art. 60 § 3 k.k.   W uzasadnieniu wyroku z dnia 1 marca 2021 r. sygn. akt […]

Pojęcie ujawnienia informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia, którym posługuje się art. 60 § 3 k.k.Czytaj więcej

W dniu 7 maja  2021 r.  Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 6/21, podjął uchwałę następującej treści: 1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo […]

Bank może żądać zwrotu kredytu od trwałej bezskuteczności umowyCzytaj więcej

Wyjaśnienie Sądu Najwyższego w sprawie zawarcia ugody sądowej o zapłatę, konieczność zgody sądu opiekuńczego.   Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1999 r. III CKN 1202/98 1. Czynności dyspozycyjne podejmowane w postępowaniu sądowym przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka, takie jak zawarcie ugody w sprawach wykraczających poza bieżącą administrację jego majątkiem, a więc między […]

Ugoda sądowa o zapłatę konieczność zgody sąduCzytaj więcej