W dniu 16 października 2020 r. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej, postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego następujące zagadnienia prawne:1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie oceniać, […]

SN: Nielegalne wydłużenie terminów przedawnienia poprzez wezwanie do ugodyCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 października 2020 r. wypowiedział się : czy w sprawie o uchylenie skonkretyzowanego obowiązku alimentacyjnego z powództwa rodzica, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego przejął wykonywanie pieczy nad małoletnim dzieckiem, występującym w charakterze strony pozwanej, małoletni wierzyciel alimentacyjny winien być reprezentowany przez rodzica, który dotychczas wykonywał pieczę nad […]

SN: Kurator reprezentuje dziecko w sporze o alimentyCzytaj więcej

Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2020 r. podjął uchwałę zgodnie z którą: Wniesienie przez stronę pisma procesowego, „z którego treści wynika, że strona nie zgadza się z rozstrzygającym sprawę co do istoty orzeczeniem”, gdy w świetle okoliczności sprawy nie ma pewności, czy stanowi ono apelację czy też wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, skutkuje […]

SN: Trzeba zapytać stronę o cel pisma i pouczyćCzytaj więcej

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy pochylił się nad kwestią prawną czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości – umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego – w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia […]

SN: W apelacji można zmienić umowę kredytową, jeśli zawiera niedozwolone klauzuleCzytaj więcej

Sądu Najwyższego w dnia 11 września 2020 r. wypowiedział się w sprawie:  Czy odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należne leasingobiorcy pojazdu, który zlecił wykonanie naprawy powypadkowej, a któremu przysługuje na podstawie art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. […]

Podatek VAT może być elementem odszkodowania, jeśli leasingobiorca faktycznie poniósł koszt naprawy uszkodzenia pojazduCzytaj więcej

Intensyfikacja negatywnych zachowań mobbingowych skłania do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia. Nie można mówić o mobbingu w przypadku podejmowanych przez pracodawcę działań, które nie mają na celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji prawidłowej organizacji pracy. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn.  […]

SN: Nawet krótki okres nękania bywa mobbingiemCzytaj więcej

  Sąd Najwyższy w dniu 6 sierpnia 2020 r.  wypowiedział się w sprawie zapytania prawnego: czy zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przerwało na podstawie art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnego za ubezpieczyciela sprawcy w ramach zadań określonych w art. 51 ust. 4 pkt 1 w […]

SN: Zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj więcej

W dniu 22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 31/19, podjął uchwałę następującej treści: “Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim […]

SN: Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskiejCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dn. 17 lipca 2020  r. rozpatrywał pytanie prawne czy w przypadku porozumienia wekslowego przyznającego wierzycielowi prawo do dowolnego określenia terminu płatności weksla, bez wskazania najpóźniejszej daty, jaka może być wpisana jako termin płatności, uzupełnienie weksla niezupełnego datą płatności nieodpowiadającą dacie wymagalności zabezpieczonego roszczenia, w szczególności jakąkolwiek datą późniejszą, należy uznać za uzupełnienie zgodne […]

SN: Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowegoCzytaj więcej

Odpowiedź: Nie. Przepisy prawne nie dają takich uprawnień pracodawcom.   Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. (art. 33 ust. 1 ustawy […]

Koronawirus: czy pracodawca może wysłać pracownika na kwarantannę?Czytaj więcej