Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskiej

W dniu 22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 31/19, podjął uchwałę następującej treści:

 

“Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.”

 

Sąd   Najwyższy  udzielił  odpowiedzi  twierdzącej  na  tak  postawione  pytanie.  Uznał,  że   wyrażonej  w   nim wątpliwości nie można rozstrzygnąć przez proste odwołanie się do pojęcia szkody w jej klasycznym rozumieniu.

 

Powstanie konieczności korzystania z opieki stanowi szczególnego rodzaju uszczerbek,  zwiększający potrzeby osoby doznającej uszkodzenia  ciała lub  rozstroju zdrowia.  Opieka  świadczona  nieodpłatnie na rzecz  takiego poszkodowanego  ma  wymierna wartość ekonomiczną.  Udzielenie jej  nie  ma na  ceku zmniejszenia  zakresu obowiązku   odszkodowawczego   sprawcy   szkody,  lecz  wynika  zazwyczaj   z   braku  środków   na  pokrycie związanych z nią kosztów.

 

Trudno uznać  za właściwe rozwiązanie różnicujące sytuacją prawną  poszkodowanych  w  zależności  od  tego, czy korzystali z odpłatnej opieki,  czy też – z powodu  braku odpowiednich środków – opieki  swoich bliskich,  ani nie dostrzegać jego dalszych możliwych, nieakceptowalnych, konsekwencji polegających m.in. na sporządzaniu fikcyjnych umów o odpłatne sprawowanie opieki.

 

Spełnione  świadczenie   opiekuńcze  prowadzi  do  wyrównania  uszczerbku  polegającego  na  potrzebie   jego zaspokojenia;  stanowi  ono często  element  procesu   leczenia,  a  jego  koszty  mogą być  pokrywane  z   sum wyłożonych na ten cel z góry. 

 

Link do orzeczenia:  http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=385-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach