Prawo cywilne

  •  prawo zobowiązań (zapłata, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochrona dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika),
  • prawo rzeczowe (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, przywrócenie utraconego posiadania, bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości), 
  • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, ustalenie nieważności testamentu, zachowek, oświadczenie o przyjęciu spadku, oświadczenie o odrzuceniu spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wyłączenie małżonka od dziedziczenia),
  • udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego.