Prawo cywilne

  • Prawo zobowiązań (zapłata, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochrona dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika).
  • Prawo rzeczowe (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, przywrócenie utraconego posiadania, bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości).
  • Prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, ustalenie nieważności testamentu).
  • Windykacja należności.
  • Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, doradztwo w zakresie negocjacji umów.
  • Udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego.