Sąd Najwyższy w dn. 25  lutego  br. rozpatrywał zapytanie prawne tj. czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym zażalenie na postanowienie w przedmiocie nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie niewykonującej obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rozpoznaje inny skład sądu pierwszej instancji czy sąd drugiej instancji?   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 […]

SN: Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji przewidziane w art. 59816 § 3 k.p.c. przysługuje do sądu drugiej instancjiCzytaj więcej

Sąd Najwyższy  w dn. 25 lutego 2021 rozpatrywał pytanie prawne tj. “czy użyty w treści art. 552 § 4 k.p.k. zwrot “tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie” obejmuje swoim zakresem również stosowane przez obce państwo wobec osoby ściganej rzeczywiste pozbawienie wolności na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organu, o którym mowa w art. 593 k.p.k., lub wskutek wydania […]

SN: Czy użyty w treści art. 552 § 4 k.p.k. zwrot “tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie” obejmuje swoim zakresem również stosowane przez obce państwo wobec osoby ściganej rzeczywiste pozbawienie wolności na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organuCzytaj więcej

W dniu 18 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów po rozstrzygnięciu  w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 14/20, podjął uchwałę następującej treści:   1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancji. 2. Odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.   Uchwała została podjęta w […]

SN: Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancjiCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 listopada 2020 r. wypowiedział się: I. Czy zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji złożone przez profesjonalnego pełnomocnika skierowane do niewłaściwego sądu powinno podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, iż profesjonalny pełnomocnik dokonał doboru niewłaściwego środka zaskarżenia?II. w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, czy postanowienie o odrzuceniu zażalenia powinień […]

SN: Czy zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji złożone przez profesjonalnego pełnomocnika skierowane do niewłaściwego sądu powinno podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, iż profesjonalny pełnomocnik dokonał doboru niewłaściwego środka zaskarżenia?Czytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 października 2020 r. wypowiedział się: Czy sprawa z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych jest sprawą z zakresu prawa pracy, dla której rozpoznania stosownie do art. 18 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jt.: Dz. U. z 2019 r., […]

SN: Czy sprawa z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych jest sprawą z zakresu prawa pracyCzytaj więcej

Przy oczenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, lecz to jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie zdarzenie stanowiące podstawę tego żądania:   ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego, nie może być dokonana według miary indywidualnej wrażliwości osoby, która czuje się dotknięta zachowaniem innej osoby. Wyrok Sądu […]

SN: Czy doszło do naruszenia dóbr osobistychCzytaj więcej

W dniu 16 października 2020 r. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej, postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego następujące zagadnienia prawne:1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie oceniać, […]

SN: Nielegalne wydłużenie terminów przedawnienia poprzez wezwanie do ugodyCzytaj więcej

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy pochylił się nad kwestią prawną czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości – umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego – w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia […]

SN: W apelacji można zmienić umowę kredytową, jeśli zawiera niedozwolone klauzuleCzytaj więcej

Sądu Najwyższego w dnia 11 września 2020 r. wypowiedział się w sprawie:  Czy odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należne leasingobiorcy pojazdu, który zlecił wykonanie naprawy powypadkowej, a któremu przysługuje na podstawie art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. […]

SN: Podatek VAT może być elementem odszkodowania, jeśli leasingobiorca faktycznie poniósł koszt naprawy uszkodzenia pojazduCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dniu 6 sierpnia 2020 r.  wypowiedział się w sprawie zapytania prawnego: czy zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przerwało na podstawie art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnego za ubezpieczyciela sprawcy w ramach zadań określonych w art. 51 ust. 4 pkt 1 w zw. […]

SN: Zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj więcej