Przy oczenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, lecz to jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie zdarzenie stanowiące podstawę tego żądania:   ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego, nie może być dokonana według miary indywidualnej wrażliwości osoby, która czuje się dotknięta zachowaniem innej osoby. Wyrok Sądu […]

SN: Czy doszło do naruszenia dóbr osobistychCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dniu 29 października 2020 r.  rozpatrywał zagadnienie prawne:Czy przy ustalaniu prawa do rekompensaty na podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1924) należy z okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wymaganym wymiarze co najmniej 15 lat wyłączyć […]

SN: Do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach nie uwzględnia się świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaCzytaj więcej

W dniu 16 października 2020 r. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej, postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego następujące zagadnienia prawne: 1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie […]

SN: Nielegalne wydłużenie terminów przedawnienia poprzez wezwanie do ugodyCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 października 2020 r. wypowiedział się : czy w sprawie o uchylenie skonkretyzowanego obowiązku alimentacyjnego z powództwa rodzica, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego przejął wykonywanie pieczy nad małoletnim dzieckiem, występującym w charakterze strony pozwanej, małoletni wierzyciel alimentacyjny winien być reprezentowany przez rodzica, który dotychczas wykonywał pieczę nad […]

SN: Kurator reprezentuje dziecko w sporze o alimentyCzytaj więcej

Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2020 r. podjął uchwałę zgodnie z którą: Wniesienie przez stronę pisma procesowego, „z którego treści wynika, że strona nie zgadza się z rozstrzygającym sprawę co do istoty orzeczeniem”, gdy w świetle okoliczności sprawy nie ma pewności, czy stanowi ono apelację czy też wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, skutkuje […]

SN: Trzeba zapytać stronę o cel pisma i pouczyćCzytaj więcej

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy pochylił się nad kwestią prawną czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości – umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego – w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia […]

SN: W apelacji można zmienić umowę kredytową, jeśli zawiera niedozwolone klauzuleCzytaj więcej

Sądu Najwyższego w dnia 11 września 2020 r. wypowiedział się w sprawie:  Czy odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należne leasingobiorcy pojazdu, który zlecił wykonanie naprawy powypadkowej, a któremu przysługuje na podstawie art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. […]

Podatek VAT może być elementem odszkodowania, jeśli leasingobiorca faktycznie poniósł koszt naprawy uszkodzenia pojazduCzytaj więcej

Intensyfikacja negatywnych zachowań mobbingowych skłania do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia. Nie można mówić o mobbingu w przypadku podejmowanych przez pracodawcę działań, które nie mają na celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji prawidłowej organizacji pracy. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn.  […]

SN: Nawet krótki okres nękania bywa mobbingiemCzytaj więcej

  Sąd Najwyższy w dniu 6 sierpnia 2020 r.  wypowiedział się w sprawie zapytania prawnego: czy zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przerwało na podstawie art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnego za ubezpieczyciela sprawcy w ramach zadań określonych w art. 51 ust. 4 pkt 1 w […]

SN: Zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj więcej

W dniu 22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 31/19, podjął uchwałę następującej treści: “Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim […]

SN: Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskiejCzytaj więcej