6 października 2021 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Dziecka od wydanego przez Sąd Okręgowy postanowienia w sprawie o wydanie dziecka do Zjednoczonego Królestwa.Sąd Najwyższy rozpoznał kolejną skargę nadzwyczajną dotyczącą, zasądzonego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (tzw. Konwencji haskiej), zwrotu dziecka […]

Sąd Najwyższy w sprawie transgranicznego zatrzymania rodzicielskiegoCzytaj więcej

Wyrok Sąd Najwyższy z dnia 26 października 2006 r. sygn. akt  I CSK 119/16 „Jest bowiem oczywiste, że przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie roszczenia może dotyczyć wyłącznie roszczenia nieprzedawnionego. Zatem uznanie, które nastąpiło po przedawnieniu roszczenia, nie mogło(…) przerwać biegu terminu przedawnienia.”Marcin PikulAdwokat z terenu Nowy Sącz. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie. Magister Prawa Uniwersytetu […]

Uznanie długu po przedawnieniu roszczeńCzytaj więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 03 kwietnia 1970 r., sygn. III CZP 18/70: “Wierzytelność z tytułu nakładów dokonanych przez małżonków na rzecz należącą do osoby trzeciej jest objęta, jako składnik majątku wspólnego, postępowaniem o podział tego majątku.”   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1973 r. , sygn. III CZP 65/73:  “Jeżeli w skład […]

Podział majątku wierzytelności i nakładów byłych małżonkówCzytaj więcej

W dniu 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna po rozpoznaniu skargi kasacyjnej w sprawie II CSKP 104/21 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd uznał, że każde zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością powodującą przerwę biegu przedawnieni (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.). Kwalifikacja określonej czynności […]

Każde wezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia, bez względu na celCzytaj więcej

W dniu 1 lipca 2021 r., po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Rejonowy w Koninie: „Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019  r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2019 poz. 1469 (…), odrzucenie zażalenia na postanowienie rozpoznawane w ramach tzw. zażalenia poziomego, […]

Skład właściwy dla odrzucenia “zażalenia poziomego”Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 czerwca 2021 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie, czy art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, […]

Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwaCzytaj więcej

W dniu 28 maja 2021  r. Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 26/20, podjął uchwałę w sprawie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego. “Podejmując uchwałę Sąd Najwyższy uznał, że art. 39822 § 2 k.p.c., który reguluje termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego, można prawidłowo interpretować tylko […]

Termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowegoCzytaj więcej

Zastąpienie pracownika innym kandydatem(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 października 1996, sygn. I PRN 69/96):“Pracodawca w sposób zasadny wypowiada umowę o pracę pracownikowi samodzielnie organizującemu wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych, jeżeli pracownik ten nie osiąga wyników porównywalnych z innymi pracownikami. Obojętnie jest czy spowodowane to zostało niestarannym wykonywaniem obowiązków pracownika czy przyczynami obiektywnymi, leżącymi po stronie pracownika”. “Pracodawca […]

Zastąpienie pracownika innym kandydatemCzytaj więcej

W dniu 1 marca 2021 r. Sąd Najwyższy – Izba Karna po rozpoznaniu kasacji w sprawie o  przestępstwo ocenione przez środki masowego przekazu jako „napad stulecia” dokonał wykładni pojęcia ujawnienia informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia, którym posługuje się art. 60 § 3 k.k.   W uzasadnieniu wyroku z dnia 1 marca 2021 r. sygn. akt […]

Pojęcie ujawnienia informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia, którym posługuje się art. 60 § 3 k.k.Czytaj więcej

W dniu 7 maja  2021 r.  Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 6/21, podjął uchwałę następującej treści: 1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo […]

Bank może żądać zwrotu kredytu od trwałej bezskuteczności umowyCzytaj więcej