“Nieodpowiednie traktowanie przez ojca dzieci, w czasie kiedy pozostawały pod jego opieką, niełożenie na ich utrzymanie, gdy były małoletnie oraz w okresie kiedy były pełnoletnie, ale jeszcze się uczyły, a ponadto znęcanie się nad mini w tym samym okresie stanowią podstawę do uznania, że zasądzone od dzieci alimenty na rzecz ojca były by sprzeczne z […]

Uchylanie się przez dzieci od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec ojcaCzytaj więcej

“Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie. Warto zaznaczyć, że osobiste starania o osobę uprawnioną do alimentów są tak samo doniosłe i potrzebne, jak środki pieniężne, zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej […]

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentówCzytaj więcej

“Dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych w tym poprzez świadczenia w naturze, jeżeli sposób ten będzie skuteczniej zabezpieczać interesy uprawnionego i będzie także wygodniejszy dla zobowiązanego. Decydować o tym będą każdorazowo okoliczności sprawy. Sposób ten będzie mógł być stosowany właśnie przy świadczeniach alimentacyjnych, gdzie oprócz środków utrzymania istnieje konieczność zapewnienia opieki, np. starszym, chorym rodzicom, […]

Zakres obowiązku alimentacyjnego. Formy realizacji świadczeń alimentacyjnych. Wyłączenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczegoCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dn. 25  lutego  br. rozpatrywał zapytanie prawne tj. czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym zażalenie na postanowienie w przedmiocie nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie niewykonującej obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rozpoznaje inny skład sądu pierwszej instancji czy sąd drugiej instancji?   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 […]

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji przewidziane w art. 59816 § 3 k.p.c. przysługuje do sądu drugiej instancjiCzytaj więcej

Sąd Najwyższy  w dn. 25 lutego 2021 rozpatrywał pytanie prawne tj. “czy użyty w treści art. 552 § 4 k.p.k. zwrot “tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie” obejmuje swoim zakresem również stosowane przez obce państwo wobec osoby ściganej rzeczywiste pozbawienie wolności na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organu, o którym mowa w art. 593 k.p.k., lub wskutek wydania […]

Czy użyty w treści art. 552 § 4 k.p.k. zwrot “tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie” obejmuje swoim zakresem również stosowane przez obce państwo wobec osoby ściganej rzeczywiste pozbawienie wolności na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organuCzytaj więcej

W dniu 18 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów po rozstrzygnięciu  w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 14/20, podjął uchwałę następującej treści:   1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancji. 2. Odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.   Uchwała została podjęta w […]

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancjiCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 listopada 2020 r. wypowiedział się: I. Czy zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji złożone przez profesjonalnego pełnomocnika skierowane do niewłaściwego sądu powinno podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, iż profesjonalny pełnomocnik dokonał doboru niewłaściwego środka zaskarżenia? II. w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, czy postanowienie o odrzuceniu zażalenia […]

Czy zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji złożone przez profesjonalnego pełnomocnika skierowane do niewłaściwego sądu powinno podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, iż profesjonalny pełnomocnik dokonał doboru niewłaściwego środka zaskarżenia?Czytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 października 2020 r. wypowiedział się: Czy sprawa z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych jest sprawą z zakresu prawa pracy, dla której rozpoznania stosownie do art. 18 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jt.: Dz. U. z 2019 r., […]

Czy sprawa z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych jest sprawą z zakresu prawa pracyCzytaj więcej

Przy oczenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, lecz to jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie zdarzenie stanowiące podstawę tego żądania:   ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego, nie może być dokonana według miary indywidualnej wrażliwości osoby, która czuje się dotknięta zachowaniem innej osoby. Wyrok Sądu […]

Czy doszło do naruszenia dóbr osobistychCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dniu 29 października 2020 r.  rozpatrywał zagadnienie prawne: Czy przy ustalaniu prawa do rekompensaty na podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1924) należy z okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wymaganym wymiarze co najmniej 15 lat […]

Do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach nie uwzględnia się świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaCzytaj więcej