“Przepis art. 58 § 1 kod. rodz. przewiduje konieczność uzyskania zezwolenia władzy jedynie dla czynności o charakterze majątkowym władzy opiekuńczej jedynie  dla czynności o charakterze majątkowym, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, nie dotyczy zaś ten przepis praw niemających ani aktów procesowych o charakterze dyspozycyjnym np. w sprawach alimentacyjnych, ustępując w tym zakresie miejsca odpowiednim przepisom […]

Ugoda sądowa w sprawach procesowych i nieprocesowych wymaga zgodyCzytaj więcej

“Nabycie spadku przez osobę niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc m.in. przez osobę małoletnią (art. 11 k.c.), z wyjątkiem sytuacji, gdy następuje na podstawie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost, które jednakże wymaga zgody sądu opiekuńczego (art. 101 § 3, art. 156 i art. 178 § 2 k.r.o. jest zawsze bezpłatnym przysporzeniem, którego rozmiar […]

Przyjęcie spadku wprost – konieczna zgodaCzytaj więcej

“Niedostatek występuje nie tylko wtedy, gdy uprawniony od alimentów (wierzyciel alimentacyjny) nie ma żadnych środków utrzymania, lecz także wówczas, gdy osoba uprawniona, nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb”. Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. IV Ca 34/14.

Alimenty od byłego małżonka? NiedostatekCzytaj więcej

“Powód D.M. domagał się od rodziców B. P. i J . P. (1) solidarnego zasądzenia kwoty 200.000 zł, ewentualnie po 100.000 zł od każdego z tych pozwanych, a od pozwanego dziadka S. Z. zasądzenia kwoty 300.000 zł tytułem roszczeń związanych z odziedziczonym prze powoda po babce M. Z. spadkiem, w skład którego wchodziły przede wszystkim […]

Korzystanie przez rodziców z mieszkania stanowiącego majątek dzieckaCzytaj więcej

“Wymaganie uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską nie wchodzi w zakres pojęcia formy użytego w art. 12 ustawy  z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm.).” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2005 r. IV 20/05, […]

Odrzucenie spadku – konieczna zgodaCzytaj więcej

“Świadczenie uiszczone na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zobowiązującego do łożenia na rzecz małżonka kosztów utrzymania rodziny nie podlega zwrotowi jako świadczenie niezależne (art. 410 KC) w razie prawomocnego oddalenia w wyroku rozwodowym jego żądania zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 KRO”.   Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20.10.2010, sygn. III CZP […]

Brak obowiązku zwrotu świadczenia łożenia na utrzymanie rodziny uiszczonego przed wyrokiem rozwodowymCzytaj więcej

Zmiana stosunków jako przesłanka skorygowania zakresu obowiązku alimentacyjnego – Wyrok Sądu okręgowego w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2015 r. VI RCa 293/14. “Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany wysokości zasądzonych alimentów. Przez pojęcie “stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego jego zakresu (art. […]

Zmiana stosunków zakresie obowiązku alimentacyjnegoCzytaj więcej

Pozbawienie wolności obowiązanego do łożenia alimentów na małoletnie dzieci nie ma znaczenia dla wymiaru rat alimentacyjnych lub umorzenia zaległości alimentacyjnych. Niepozyskiwanie dochodów w okresie pozbawienia wolności nie wpływa bowiem na ocenę jego możliwości zarobkowych, jakie miałby, gdyby pozostał na wolności. Jednocześnie odbywanie kary pozbawienia wolności jest zawinionym uniemożliwianiem pracy zarobkowej.  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z […]

Skutki odbywania kary pozbawienia wolności przez osobę obowiązaną do alimentów na wysokość rat alimentacyjnychCzytaj więcej

“Obowiązek alimentacyjny mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka nałożonych na rodziców w art. 96 § 1 k.r.o. Trudna sytuacja materialna i życiowa rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Rodzice obowiązani są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami”. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie […]

Trudna sytuacja materialna i życiowa rodziców jako okoliczność zwalniająca ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieciCzytaj więcej

“Proces cywilny może się prawidłowo toczyć tylko wówczas, gdy zostanie dokładnie sformułowane żądanie pozwu (art. 187  § 1  pkt. 1 k.p.c.). Stosownie do wymogów art. 187 k.p.c., należy to do obowiązków powoda, który występuje z roszczeniem obowiązany jest dokładanie określić jego podmiot. Ujmując rzecz innej, winien on wyraźnie sprecyzować  swoje żądanie nie tylko pod względem […]

Sprostowanie żądań w pozwie a skutki procesowe tych żądańCzytaj więcej