6 października 2021 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Dziecka od wydanego przez Sąd Okręgowy postanowienia w sprawie o wydanie dziecka do Zjednoczonego Królestwa. Sąd Najwyższy rozpoznał kolejną skargę nadzwyczajną dotyczącą, zasądzonego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (tzw. Konwencji haskiej), zwrotu […]

Sąd Najwyższy w sprawie transgranicznego zatrzymania rodzicielskiegoCzytaj więcej

Czy wniesienie skargi kasacyjnej przez jedną ze stron postępowania skutkować powinno odrzuceniem zażalenia na orzeczenie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, niezależnie od tego, która ze stron wniosła zażalenie? Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 30 wrzenia 2021 r., sygn. III CZP 50/20 „Wniesienie skargi kasacyjnej przez jedną ze stron (uczestnika postępowania) […]

Konflikt skargi kasacyjnej i zażaleniaCzytaj więcej

Czy domniemanie zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece może być obalone wyłącznie w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u. k.w.h.), czy też w każdym innym postępowaniu, jako przesłanka rozstrzygnięcia? Uchwała Sądu Najwyższego z […]

Zakres domniemania z treści księgi wieczystejCzytaj więcej

Wyrok Sąd Najwyższy z dnia 26 października 2006 r. sygn. akt  I CSK 119/16   „Jest bowiem oczywiste, że przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie roszczenia może dotyczyć wyłącznie roszczenia nieprzedawnionego. Zatem uznanie, które nastąpiło po przedawnieniu roszczenia, nie mogło(…) przerwać biegu terminu przedawnienia.”Pozostajemy do Państwa dyspozycji!tel. 503 731 597 – Marcin Pikul, adwokat

Uznanie długu po przedawnieniu roszczeńCzytaj więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 03 kwietnia 1970 r., sygn. III CZP 18/70: „Wierzytelność z tytułu nakładów dokonanych przez małżonków na rzecz należącą do osoby trzeciej jest objęta, jako składnik majątku wspólnego, postępowaniem o podział tego majątku.” Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1973 r. , sygn. III CZP 65/73:  „Jeżeli w skład majątku […]

Podział majątku wierzytelności i nakładów byłych małżonkówCzytaj więcej

W dniu 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna po rozpoznaniu skargi kasacyjnej w sprawie II CSKP 104/21 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd uznał, że każde zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością powodującą przerwę biegu przedawnieni (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.). Kwalifikacja określonej czynności […]

Każde wezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia, bez względu na celCzytaj więcej

W dniu 1 lipca 2021 r., po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Rejonowy w Koninie: „Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019  r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2019 poz. 1469 (…), odrzucenie zażalenia na postanowienie rozpoznawane w ramach tzw. zażalenia poziomego, […]

Skład właściwy dla odrzucenia „zażalenia poziomego”Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 czerwca 2021 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie, czy art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, […]

Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwaCzytaj więcej

W dniu 28 maja 2021  r. Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 26/20, podjął uchwałę w sprawie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego. „Podejmując uchwałę Sąd Najwyższy uznał, że art. 39822 § 2 k.p.c., który reguluje termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego, można prawidłowo interpretować tylko […]

Termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowegoCzytaj więcej

Zastąpienie pracownika innym kandydatem(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 października 1996, sygn. I PRN 69/96):„Pracodawca w sposób zasadny wypowiada umowę o pracę pracownikowi samodzielnie organizującemu wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych, jeżeli pracownik ten nie osiąga wyników porównywalnych z innymi pracownikami. Obojętnie jest czy spowodowane to zostało niestarannym wykonywaniem obowiązków pracownika czy przyczynami obiektywnymi, leżącymi po stronie pracownika”. „Pracodawca […]

Zastąpienie pracownika innym kandydatemCzytaj więcej