W dniu 21 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy rozważył zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Rejonowy w Gliwicach (III CZP 10/22, dawn. III CZP 95/20) dotyczące właściwości sądu do rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały przyjmując, że uprawnienie do przedstawienia zagadnienia prawnego […]

Właściwość sądu do rozpoznania zażalenia w postępowaniu cywilnym – art. 394 [1b] k.p.c.Czytaj więcej

Sąd Nawyższy rozpoznawał zagadnienie prawne Opolskiego Sądu: “Czy sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają za szkodę wyrządzoną zarządcy drogi a polegającą na zanieczyszczeniu jezdni płynami silnikowymi?”. Sądu Nawyższego w dniu 20 stycznia 2022 r. podiął […]

Kto zapłaci za sprzątanie po kolizji?Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2022 r. likwidacji ulegnie pięć dotychczas funkcjonujących w Izbie Cywilnej wydziałów, a na ich miejsce utworzone zostaną następujące trzy nowe wydziały pierwszy – dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną (repertorium CSK) oraz dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (repertorium CNP); drugi – dla spraw, w których skargę kasacyjną przyjęto do […]

Reorganizacja w Izbie Cywilnej Sądu NajwyższegoCzytaj więcej

Czy prawo do obrony, określone w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 6 k.p.k. dopuszcza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1a k.k. przesłuchiwanego w charakterze świadka sprawcy czynu zabronionego, który w obawie przed grożącą mu odpowiedzialnością karną złożył fałszywe zeznanie? Uchwała składu 7 sędziów […]

Świadek składający fałszywe zeznania w obawie przed odpowiedzialnością karną nie popełnia przestępstwaCzytaj więcej

Czy przepis art. 106a ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz. U. nr 140 poz. 939 ze zm.) – musi być interpretowany w sposób ścisły, przy uwzględnieniu przedstawionych właściwości dowodów rzeczowych oraz przy założeniu gwarancyjnej funkcji tego przepisu? – a co za tym idzie, czy trzymiesięczny okres blokady rachunku, o […]

​Zgromadzone na rachunku bankowym środki nie są dowodem rzeczowymCzytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie NSA: Maciej Dybowski Mariola Kowalska Aleksandra Łaskarzewska Monika Nowicka (współsprawozdawca) Marian Wolanin Zygmunt Zgierski (sprawozdawca) Protokolant: starszy specjalista Marek Szwed-Lipiński po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 r. z udziałem Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu P.O. delegowanego do Prokuratury Krajowej na posiedzeniu jawnym w […]

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnegoCzytaj więcej

Podejmując uchwałę Sąd Najwyższy uznał, że po wejściu w życie ustawy z dnia 4.7.2019 r. nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego katalog postanowień sądu drugiej instancji podlegających zaskarżeniu zażaleniem do Sądu Najwyższego, zawarty w art. 3941 § 1 k.p.c., ma zamknięty charakter, co koresponduje ze szczególną rolą procesową i ustrojową tego sądu. Względy te sprzeciwiają się jego rozszerzaniu […]

Postanowienia sądu drugiej instancji podlegają zaskarżeniu zażaleniem do Sądu NajwyższegoCzytaj więcej

Skarga o wznowienie

Czy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zażaleniowym, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1496), przysługuje zażalenie na postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania? Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 7 października 2021 […]

Skarga o wznowienieCzytaj więcej

6 października 2021 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Dziecka od wydanego przez Sąd Okręgowy postanowienia w sprawie o wydanie dziecka do Zjednoczonego Królestwa. Sąd Najwyższy rozpoznał kolejną skargę nadzwyczajną dotyczącą, zasądzonego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (tzw. Konwencji haskiej), zwrotu […]

Sąd Najwyższy w sprawie transgranicznego zatrzymania rodzicielskiegoCzytaj więcej

Czy wniesienie skargi kasacyjnej przez jedną ze stron postępowania skutkować powinno odrzuceniem zażalenia na orzeczenie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, niezależnie od tego, która ze stron wniosła zażalenie? Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 30 wrzenia 2021 r., sygn. III CZP 50/20 „Wniesienie skargi kasacyjnej przez jedną ze stron (uczestnika postępowania) […]

Konflikt skargi kasacyjnej i zażaleniaCzytaj więcej