Reorganizacja w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego

Od 1 stycznia 2022 r. likwidacji ulegnie pięć dotychczas funkcjonujących w Izbie Cywilnej wydziałów, a na ich miejsce utworzone zostaną następujące trzy nowe wydziały

pierwszy – dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną (repertorium CSK) oraz dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (repertorium CNP);

drugi – dla spraw, w których skargę kasacyjną przyjęto do rozpoznania (repertorium CSKP), dla spraw, w których skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem została przyjęta do rozpoznania (repertorium CNPP), dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji (repertorium CA), dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia (repertorium CN);

trzeci – dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego (repertorium CZP), dla spraw przedstawionych z zażaleniem (repertorium CZ) oraz dla pozostałych spraw (repertorium CO).

Dokonana reorganizacja jest rezultatem analiz obciążenia dotychczas funkcjonujących wydziałów Izby Cywilnej, wpływu spraw, obciążenia pracowników sekretariatów poszczególnych wydziałów i sędziów oraz przepisów regulaminu Sądu Najwyższego odnoszących się do zakresu obowiązków przewodniczących wydziałów.

Dotychczasowy podział czynności wydziałów w Izbie Cywilnej opierał się przede wszystkim na kryterium terytorialnym. Sekretariaty wydziałów obsadzone były przez tę samą liczbę pracowników, tymczasem wpływ spraw do poszczególnych wydziałów różnił się znacząco, np. w ciągu 10 miesięcy bieżącego 2021 roku do I Wydziału wpłynęło ponad 1500 spraw, a do Wydziału III – tylko niecałe 700. Podobnie sytuacja kształtowała się w latach poprzednich.

Jednocześnie, w związku z postanowieniami regulaminu Sądu Najwyższego, zmniejszeniu uległ zakres obowiązków przewodniczących każdego wydziału w zakresie przygotowywania spraw do rozpoznania przez przesunięcie tych czynności na sędziów sprawozdawców.

W związku z powyższymi czynnikami kierownictwo Sądu Najwyższego przyjęło, że uzasadnia to reorganizację, w ramach której dotychczasowe kryterium terytorialne zostanie zastąpione kryterium problemowym. Pozwoli to m.in. na lepszą organizację pracy sekretarzy sądowych związaną z daleko idącą specjalizacją poprzez skupienie w jednym wydziale tożsamych czynności, co przełoży się na sprawniejsze i szybsze wykonywanie ich zadań oraz pozwoli wypracować jednolite standardy prowadzenia akt spraw i kontroli rozpoznawania spraw zgodnie z kolejnością wpływu.

Reorganizacja spowoduje też zmniejszenie liczby sędziów funkcyjnych, a w konsekwencji pozwoli na skierowanie większej liczby sędziów do orzekania w pełnym zakresie.

Obowiązki przewodniczących nowopowołanych wydziałów powierzono: SSN dr hab. Tomaszowi Szanciło (wydział I), SSN Mariuszowi Łodko (wydział II) i SSN dr hab. Marcinowi Krajewskiemu (wydział III).

Prezes kierująca pracami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na bieżąco podejmuje dalsze czynności mające na celu zmniejszenie istniejących zaległości orzeczniczych, jak również planuje podejmowanie takich kroków w przyszłości.

Źródło:  https://www.sn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.