Po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 grudnia 2020 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, czy art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 […]

TK: opłaty za egzekucje nie mogą zależeć od komornikaCzytaj więcej

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny sygn. akt SK 66/19 w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą terminu obniżenie o połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w stosunku do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w tej samej sprawie.  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w […]

TK: Obniżenie o połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w stosunku do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w tej samej sprawieCzytaj więcej

W dniu 25 września 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą terminu początkowego wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim – w sytuacji, gdy […]

TK: Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychCzytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r sygn. akt K 3/16 w sprawie maksymalnego czasu trwania tymczasowego aresztu oraz zasad jego przedłużania orzekł: Art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.) w zakresie, w jakim nie […]

TK: Tymczasowe aresztowanie – maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowaniaCzytaj więcej