Od 20 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady wprowadzające ograniczenia w handlu. Rząd wyznaczył nowe zasady dokonywania zakupów przez seniorów. Zgodnie § 8 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: “Od dnia 20 kwietnia […]

Nowe zasady dokonywania zakupów przez seniorów!Czytaj więcej

Maseczki obowiązkowe [ZASADY, PRZEPISY]

        Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2020 r  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki. Tylko w określonych sytuacjach możliwe będzie zastąpienie ich przyłbicą.       Gdzie zakrywanie ust i nosa […]

Maseczki obowiązkowe [ZASADY, PRZEPISY]Czytaj więcej

Koronawirus: kwestia urlopu

Wielu pracowników zadaje sobie pytanie jak w czasie pandemii wygląda kwestia urlopu. Pracodawca może „wysłać” pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.01.2006 r., I PK 124/05) Treść orzeczenia: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/i%20pk%20124-05-1.pdfMarcin PikulAdwokat z terenu Nowy Sącz. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie. Magister Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent […]

Koronawirus: kwestia urlopuCzytaj więcej

W dniu 25 września 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą terminu początkowego wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim – w sytuacji, gdy […]

TK: Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychCzytaj więcej

Dziecko pobierające rentę rodzinną nie traci prawa do tego świadczenia z dniem ukończenia 25 roku życia, jeśli w tej dacie odbywa naukę na ostatnim roku studiów podyplomowych. W dniu 25 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia […]

SN: Studia podyplomowe są podstawą przedłużenia prawa do renty rodzinnejCzytaj więcej

Pytanie prawne do SN – I KZP 3/19 Jak należy rozumieć przesłankę konieczności przeprowadzenia na nowo przewodu w całości, o której mowa w art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k., jako o warunku uchylenia wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, a w szczególności: 1) czy oznacza ona konieczność powtórnego […]

Sąd Najwyższy o powodach orzeczenia kasatoryjnego przez sąd odwoławczy (art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k.)Czytaj więcej

Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępniło wykazu podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Jakie informacje zawiera biała lista podatników VAT: Nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany, Potwierdzenie statusu kontrahent czy jest czynnym podatnikiem VAT, […]

Wykazu podatników VATCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dniu 2 września 2019 r. w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 99/18, podjął uchwałę następującej treści: Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) […]

SN: Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za ekspertyzę niezbędną do efektywnego dochodzenia odszkodowaniaCzytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r sygn. akt K 3/16 w sprawie maksymalnego czasu trwania tymczasowego aresztu oraz zasad jego przedłużania orzekł: Art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.) w zakresie, w jakim nie […]

TK: Tymczasowe aresztowanie – maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowaniaCzytaj więcej

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 r. wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2014 r. postanawił odmówić […]

Pozostawanie w ustrojowej rozdzielności majątkowej nie dotyczy odpowiedzialności za koszty sądoweCzytaj więcej