Intensyfikacja negatywnych zachowań mobbingowych skłania do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia. Nie można mówić o mobbingu w przypadku podejmowanych przez pracodawcę działań, które nie mają na celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji prawidłowej organizacji pracy. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn.  […]

SN: Nawet krótki okres nękania bywa mobbingiemCzytaj więcej

  Sąd Najwyższy w dniu 6 sierpnia 2020 r.  wypowiedział się w sprawie zapytania prawnego: czy zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przerwało na podstawie art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnego za ubezpieczyciela sprawcy w ramach zadań określonych w art. 51 ust. 4 pkt 1 w […]

SN: Zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj więcej

W dniu 22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 31/19, podjął uchwałę następującej treści: “Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim […]

SN: Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskiejCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dn. 17 lipca 2020  r. rozpatrywał pytanie prawne czy w przypadku porozumienia wekslowego przyznającego wierzycielowi prawo do dowolnego określenia terminu płatności weksla, bez wskazania najpóźniejszej daty, jaka może być wpisana jako termin płatności, uzupełnienie weksla niezupełnego datą płatności nieodpowiadającą dacie wymagalności zabezpieczonego roszczenia, w szczególności jakąkolwiek datą późniejszą, należy uznać za uzupełnienie zgodne […]

SN: Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowegoCzytaj więcej

Odpowiedź: Nie. Przepisy prawne nie dają takich uprawnień pracodawcom.   Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. (art. 33 ust. 1 ustawy […]

Koronawirus: czy pracodawca może wysłać pracownika na kwarantannę?Czytaj więcej

W dniu 25 czerwca 2020 r. Izba Karna Sądu Najwyższego nie miała wątpliwości przedstawiciel małoletniego pokrzywdzonego może reprezentować dziecko w sprawach o niepłacenie alimentów przez drugiego z rodziców. Czynności prawne podejmowane przez przedstawiciela małoletniego pokrzywdzonego (dziecka) w  postępowaniu karnym prowadzonym o przestępstwo z § 1 lub 1a art. 209 k.k. przeciwko rodzicowi dziecka, są czynnościami […]

SN: Przedstawiciel małoletniego pokrzywdzonego może reprezentować dziecko w sprawach o niepłacenie alimentów przez drugiego z rodziców.Czytaj więcej

W dniu 26 maja 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Karnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. I KZP 12/19, podjął uchwałę następującej treści: Wniosek o wznowienie postępowania oparty na podstawie z art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k. spełnia wymogi formalne wskazane w art. 541 § 2 k.p.k., […]

SN: Wymogi formalne wniosku o wznowienie postępowania opartego na podstawie art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k.Czytaj więcej

Wyrok z dnia 19.11.2019 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, syg. akt.  II SA/Bk 590/19 ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu zapewnienia prawidłowej prezentacji i reklamy suplementów diety. WSA w Białymstoku orzekł następująco: W świetle art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 (sprzedaż na odległość), wszystkie obowiązkowe […]

WSA w Białymstoku: klient e-sklepu nie może kupować kota w workuCzytaj więcej

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny sygn. akt SK 66/19 w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą terminu obniżenie o połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w stosunku do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w tej samej sprawie.  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w […]

TK: Obniżenie o połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w stosunku do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w tej samej sprawieCzytaj więcej

W komunikacie ZUS z dnia 11 marca 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły  wynika że: Pracownik nie otrzyma dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ponieważ za okres postoju zachowuje prawo do wynagrodzenia. W mojej ocenie stanowisko ZUS jest słuszne.  […]

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi, który nie świadczy pracy i otrzymuje wynagrodzenie postojowe?Czytaj więcej