TK: Obniżenie o połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w stosunku do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w tej samej sprawie

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny sygn. akt SK 66/19 w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą terminu obniżenie o połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w stosunku do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w tej samej sprawie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801) jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Autorowi skargi do Trybunału Konstrukcyjnego  będzie przysługiwało teraz prawo do wznowienia postępowania o wyrównanie mu wynagrodzenia. Z pewnością z tego wyroku skorzystają też inni adwokaci i radcy prawni. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 sygn. akt SK 66/19. Link: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11057-obnizenie-o-polowe-wynagrodzenia-pelnomocnika-z-urzedu-w-stosunku-do-wynagrodzenia-pelnomocnika-z-wyboru-w-tej-samej-sprawie?fbclid=IwAR1NdatJyUFUivK0AjaIbIhzIQQJ2DW66CvemrU3I-WVuWAWgPRv4VtrOQc