TK: Tymczasowe aresztowanie – maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowania

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r sygn. akt K 3/16 w sprawie maksymalnego czasu trwania tymczasowego aresztu oraz zasad jego przedłużania orzekł:

Art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.) w zakresie, w jakim nie określa maksymalnego łącznego czasu trwania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji, jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Treść orzeczenia: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10711-tymczasowe-aresztowanie-maksymalny-czas-trwania-zasady-przedluzenia-tymczasowego-aresztowania/

Źródło: www.trybunal.gov.pl