Sąd Najwyższy w dniu 6 sierpnia 2020 r.  wypowiedział się w sprawie zapytania prawnego: czy zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przerwało na podstawie art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnego za ubezpieczyciela sprawcy w ramach zadań określonych w art. 51 ust. 4 pkt 1 w […]

SN: Zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj więcej

W dniu 22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 31/19, podjął uchwałę następującej treści: “Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim […]

SN: Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskiejCzytaj więcej

Sąd Najwyższy w dn. 17 lipca 2020  r. rozpatrywał pytanie prawne czy w przypadku porozumienia wekslowego przyznającego wierzycielowi prawo do dowolnego określenia terminu płatności weksla, bez wskazania najpóźniejszej daty, jaka może być wpisana jako termin płatności, uzupełnienie weksla niezupełnego datą płatności nieodpowiadającą dacie wymagalności zabezpieczonego roszczenia, w szczególności jakąkolwiek datą późniejszą, należy uznać za uzupełnienie zgodne […]

SN: Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowegoCzytaj więcej

W dniu 25 czerwca 2020 r. Izba Karna Sądu Najwyższego nie miała wątpliwości przedstawiciel małoletniego pokrzywdzonego może reprezentować dziecko w sprawach o niepłacenie alimentów przez drugiego z rodziców. Czynności prawne podejmowane przez przedstawiciela małoletniego pokrzywdzonego (dziecka) w  postępowaniu karnym prowadzonym o przestępstwo z § 1 lub 1a art. 209 k.k. przeciwko rodzicowi dziecka, są czynnościami […]

SN: Przedstawiciel małoletniego pokrzywdzonego może reprezentować dziecko w sprawach o niepłacenie alimentów przez drugiego z rodziców.Czytaj więcej

W dniu 26 maja 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Karnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. I KZP 12/19, podjął uchwałę następującej treści: Wniosek o wznowienie postępowania oparty na podstawie z art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k. spełnia wymogi formalne wskazane w art. 541 § 2 k.p.k., […]

SN: Wymogi formalne wniosku o wznowienie postępowania opartego na podstawie art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k.Czytaj więcej

Dziecko pobierające rentę rodzinną nie traci prawa do tego świadczenia z dniem ukończenia 25 roku życia, jeśli w tej dacie odbywa naukę na ostatnim roku studiów podyplomowych. W dniu 25 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia […]

SN: Studia podyplomowe są podstawą przedłużenia prawa do renty rodzinnejCzytaj więcej

Pytanie prawne do SN – I KZP 3/19 Jak należy rozumieć przesłankę konieczności przeprowadzenia na nowo przewodu w całości, o której mowa w art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k., jako o warunku uchylenia wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, a w szczególności: 1) czy oznacza ona konieczność powtórnego […]

Sąd Najwyższy o powodach orzeczenia kasatoryjnego przez sąd odwoławczy (art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k.)Czytaj więcej

Sąd Najwyższy w dniu 2 września 2019 r. w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 99/18, podjął uchwałę następującej treści: Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) […]

SN: Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za ekspertyzę niezbędną do efektywnego dochodzenia odszkodowaniaCzytaj więcej

W dniu 27 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy  w składzie trzech sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie w sprawie o sygn. ICSK 32/18 podjął uchwałę następującej treści: Nie powinno być sporne, że wprawdzie kierowca samochodu ciężarowego poruszał się z nadmierną prędkością, co uniemożliwiło mu odpowiednie wyhamowanie pojazdu, to jednak gdyby nie […]

SN: Wymuszający pierwszeństwo zawsze winnyCzytaj więcej

Sąd  Najwyższy   wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych  w wyroku  z  dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17). Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd przyjął, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy […]

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów frankowychCzytaj więcej