Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych

Sąd  Najwyższy   wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych  w wyroku  z  dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd przyjął, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, co do zasady prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego strony stosunku prawnego. W takim przypadku strony są związane umową w pozostałym zakresie, również co do sposobu określenia oprocentowania kredytu. W niniejszej sprawie, w związku z brakiem spłaty należności zgodnie z harmonogramem, pozwany bank wypowiedział powodom umowę kredytową i postawił kredyt w stan natychmiastowej wykonalności. Konsekwencją wypowiedzenia kredytu było wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie którego wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów od wyroku sądu pierwszej instancji, którym oddalono powództwo. Powodowie w pozwie wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez pozwany bank.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Treść orzeczenia: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CSK%20159-17-1.pdf

Źródło: www.sn.pl