SN: Wymuszający pierwszeństwo zawsze winny

W dniu 27 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy  w składzie trzech sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie w sprawie o sygn. ICSK 32/18 podjął uchwałę następującej treści:

Nie powinno być sporne, że wprawdzie kierowca samochodu ciężarowego poruszał się z nadmierną prędkością, co uniemożliwiło mu odpowiednie wyhamowanie pojazdu, to jednak gdyby nie wymuszenie przez powoda pierwszeństwa przejazdu, nie doszłoby do wypadku. Przyjęcie przyczynienia powoda na poziomie 70% jest zatem w pełni adekwatne do okoliczności sprawy. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że pierwotna ocena, zaproponowana przez Sąd pierwszej instancji, statuująca przyczynienie powoda na poziomie 85%, nie oddawała w należyty sposób wagi naruszenia zasad ruchu drogowego przez drugiego uczestnika wypadku.

 

Treść orzeczenia: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20csk%2032-18-1.pdf

Źródło: www.sn.pl