Korzystanie przez rodziców z mieszkania stanowiącego majątek dziecka

Powód D.M. domagał się od rodziców B. P. i J . P. (1) solidarnego zasądzenia kwoty 200.000 zł, ewentualnie po 100.000 zł od każdego z tych pozwanych, a od pozwanego dziadka S. Z. zasądzenia kwoty 300.000 zł tytułem roszczeń związanych z odziedziczonym prze powoda po babce M. Z. spadkiem, w skład którego wchodziły przede wszystkim nieruchomości stanowiące majątek wspólny małżonków M. Z. i S. Z. oraz dotyczących bezumownego korzystania z tych nieruchomości.

W lokalu mieszkalnym były zaspokojone potrzeby mieszkaniowe powoda, jego siostry i pozwanych rodziców, którym przysługiwała władza rodzicielska. Po uzyskaniu pełnoletności nadal w nim mieszkał i nie domagał się ekwiwalentu pieniężnego za zamieszkiwanie rodziców, pozostając na ich utrzymaniu.”


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lutego 2015 r.  I ACa 1455/14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *