SN: Studia podyplomowe są podstawą przedłużenia prawa do renty rodzinnej

Dziecko pobierające rentę rodzinną nie traci prawa do tego świadczenia z dniem ukończenia 25 roku życia, jeśli w tej dacie odbywa naukę na ostatnim roku studiów podyplomowych.

W dniu 25 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2019 r. podjął uchwałę następującej treści:
Osobie, która osiągnęła 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych, przedłuża się prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.).
W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego wykazano, że:
przepisy prawa ubezpieczeń społecznych w sposób autonomiczny – na użytek ustalania uprawnień do świadczeń finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – definiują pojęcie „studiów”. To zaś oznacza, że forma kształcenia szkolnego określana mianem „studiów podyplomowych”, która w rozumieniu przepisów określających ustrój szkolnictwa wyższego nie jest uznawana za „studia”, uprawnia dziecko do pobierania renty rodzinnej wedle takich samych zasad, jak odbywanie „zwykłych” studiów.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2019 r., sygn. III UZP 6/19 Link:  http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=302-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach Źródło: www.sn.pl