Maseczki obowiązkowe [ZASADY, PRZEPISY]

        Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2020 r  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki. Tylko w określonych sytuacjach możliwe będzie zastąpienie ich przyłbicą.       Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?
 • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
 • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie na drogach i placach;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), na terenie nieruchomości wspólnych.
      Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?
 • w mieszkaniach;
 • w samochodach, w których przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4 lat.
      Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?
 • dzieci poniżej 4 lat;
 • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
       Kary za niestosowanie się do obowiązku: 
Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany –  art. 54 kw.
       Noszenie maseczki ochronnej w gospodarstwie rolnym – Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.04.2020 r.
Rozporządzenie, które wprowadza od 16 kwietnia 2020 r. obowiązek zakrywania nosa i ust, stanowi między innymi o wykonywaniu tego obowiązku w miejscach ogólnodostępnych, za które uznać należy miejsca o publicznym charakterze tj. dostępne dla nieograniczonej liczby osób, np. obiekty handlowe i usługowe. Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia obowiązek ten nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym – jak np. taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu.
Więcej na:  https://www.facebook.com/notes/ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/noszenie-maseczki-ochronnej-w-gospodarstwie-rolnym-wyjaśniamy/3988518341160103/